Bảo Trì máy chủ 7:45 đến 9:30 09/12/2018 - Nâng Cấp Sever